Behandling af jernmangel hos patienter med hjertesvigt får høj prioritet i opdaterede ESC-retningslinjer


Hos patienter med akut og kronisk hjertesvigt er jernmangel med eller uden anæmi almindeligt forekommende. Det er så almindeligt, at det anslås, at halvdelen af alle patienter med hjertesvigt lider af jernmangel. Det mener Michael Fu, professor og overlæge i kardiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, og han hilser de opdaterede ESC-retningslinjer velkommen.

På dette års kongres for European Society of Cardiology (ESC) blev der præsenteret opdaterede retningslinjer for akut og kronisk hjertesvigt, som var dette års tema1. Retningslinjerne omfattede blandt andet behandling af sammenfald af hjertesvigt og alvorlig jernmangel.

“Jernmangel er en væsentlig årsag til forværrede symptomer, nedsat livskvalitet og flere genindlæggelser hos personer med hjertesvigt. Undersøgelser viser, at mellem 35 og 55 % af alle patienter med kronisk hjertesvigt lider af jernmangel. Det er endnu mere almindeligt forekommende hos patienter med akut hjertesvigt – her er det mellem 50 og 80 procent,” siger Michael Fu.

Resultaterne af nyere undersøgelser som IRONMAN-undersøgelsen2 og metaanalyser3, 4, 5 har ført til nye anbefalinger af intravenøst jerntilskud. Nu anbefales ikke kun jerncarboxymaltose, men også jernderisomaltose til patienter med jernmangel og hjertesvigt med reduceret/let reduceret uddrivningsfraktion (henholdsvis HFrEF og HFmrEF) for at forbedre symptomer og livskvalitet, men også for at reducere risikoen for hospitalsindlæggelse på grund af hjertesvigt. Både svenske og internationale retningslinjer anbefaler derfor regelmæssig kontrol og om nødvendigt behandling af jernmangel.

Michael Fu, professor og overlæge i kardiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Michael Fu, professor og overlæge i kardiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Er det rimeligt at screene alle patienter med hjertesvigt for jernmangel?

 “Ja, det mener jeg. Det er så almindeligt forekommende, at der er en rigtig god grund til at screene disse patienter og gøre det gentagne gange,” siger Michael Fu.

Kardiologen: “En meget vigtig anbefaling og behandling”

Michael Fu glæder sig over de opdaterede retningslinjer, som han mener er vigtige af flere årsager:

 “Vi ved, at jernmangel er almindeligt forekommende hos patienter med hjertesvigt, men vi ved også, at forekomsten varierer afhængigt af, om svigtet er kronisk eller nyopstået. Der er fuldstændig faglig enighed om gentagen screening for jernmangel hos patienter med forværret hjertesvigt. Og denne indikation er endnu stærkere i dag, fordi der er en effektiv behandling til rådighed,” tilføjer Fu.

“Jernmangel er en komorbiditet og stærkt symptomgivende i form af træthed, nedsat funktionsevne, nedsat livskvalitet og øget risiko for genindlæggelse. I dag har vi ikke kun en opgraderet anbefaling fra klasse IIA til klasse 1, den højeste anbefalingsklasse, til at lindre symptomer og forbedre funktionen hos patienter med hjertesvigt og mildt til svært pumpesvigt. Vi har også mere videnskabelig evidens for, at intravenøs jernbehandling kan medføre færre hospitalsindlæggelser, hvilket har ført til, at evidensniveauet er blevet opgraderet fra niveau B til niveau A i retningslinjerne,” siger Michael Fu.

Klik her og se eller gense vores webinar om opdatering af ESC’s guideline for diagnose og behandling af hjertesvigt

IRONMAN-undersøgelse danner grundlag for opdaterede retningslinjer

IRONMAN-undersøgelsen, som blev offentliggjort i december 20222, havde fokus på jernderisomaltose, mens den tidligere offentliggjorte AFFIRM-AHF6 fokuserede på jerncarboxymaltose. De to undersøgelser viste samstemmende resultater, nemlig at både intravenøs jerncarboxymaltose og jernderisomaltose reducerer antallet af hospitalsindlæggelser hos patienter med hjertesvigt og jernmangel. Det betyder, at anbefalingerne i dag er baseret på flere undersøgelser, hvor man anvender “samlet evidens”.

Det ser ud til, at intravenøs jernbehandling ikke har nogen signifikant indflydelse på dødeligheden. Er der en mulig forklaring på dette?

“Det er rigtigt, at der indtil videre ikke foreligger nogen stærk evidens for reduceret dødelighed ved intravenøst jerntilskud. Det er muligt, at jernmangel påvirker symptombyrden mere end selve sygdomsforløbet. Der er flere mulige årsager til, at der i øjeblikket ikke er tegn på en mortalitetsgevinst. For eksempel havde tidligere undersøgelser ikke tilstrækkelig styrke til at undersøge mortalitet, og senere undersøgelser, der var designet til at undersøge mortalitet, blev gennemført midt i COVID-19-pandemien, hvilket helt sikkert påvirkede både implementeringen og resultaterne,” siger Michael Fu.

“Trivsel er et vigtigt resultatmål”

“Jernmangel er igen en komorbiditet, og jeg vil derfor gerne understrege, at vigtige resultatmål er at reducere antallet af genindlæggelser, forbedre patienternes livskvalitet og ikke mindst reducere symptombyrden – især for patienter med hjertesvigt, hvoraf de fleste er gamle og multisyge. ‘Trivsel’ er derfor et vigtigt resultatmål for patienter med hjertesvigt, hvilket gør intravenøs jerntilførsel til en vigtig behandling for denne gruppe patienter,” konkluderer Michael Fu.

Referencer

  1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023 okt. 1;44(37):3627-3639.
    (Afsnit 5.2. Iron deficiency)
  2. Kalra PR, Cleland JGF, Petrie MC, et al. Intravenous ferric derisomaltose in patients with heart failure and iron deficiency in the UK (IRONMAN): an investigator-initiated, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial. Lancet. 2022 dec. 17;400(10369):2199-2209.
  3. Salah HM, Savarese G, Rosano GMC, et al. Intravenous iron infusion in patients with heart failure: a systematic review and study-level meta-analysis. ESC Heart Fail. 2023 apr.;10(2):1473–1480.
  4. Graham FJ, Pellicori P, Kalra PR, et al. Intravenous iron in patients with heart failure and iron deficiency: an updated meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2023 apr.;25(4):528–537.
  5. Vukadinovic D, Abdin A, Emrich I, et al. Efficacy and safety of intravenous iron repletion in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Clin Res Cardiol. 2023 jul.;112(7):954–966.
  6. Ponikowski P, Kirwan BA, Anker SD, et al. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2020 dec. 12;396(10266):1895-1904.

Godkendelsesnummer: 09-SCAN-21-11.v1

Monofer® (ferriderisomaltose) forkortet produktresumé

Komplet produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Pharmacosmos A/S.

Lægemiddelform: Jern som ferriderisomaltose – mørkebrun opløsning til injektion/infusion. 1 ml = 100 mg jern tilgængelig som hætteglas eller ampul. Indikationer: Monofer anvendes til behandling af jernmangel når orale jernpræparater ikke kan anvendes eller ved manglende effekt. Samt ved klinisk behov for hurtig tilførsel af jern. Diagnosen skal baseres på laboratorieundersøgelser. Dosering: Max dosis per infusion er 20 mg jern/kg. Max dosis per bolusinjektion er 500 mg jern. Det optimale eller tilsigtede hæmoglobin niveau samt jerndepoter kan variere for forskellige patientgrupper. Der henvises til de officielle retningslinjer. Den kumulative jerndosis beregnes ved hjælp af enten Ganzoni formlen eller forenklet doseringstabel. Det anbefales at anvende Ganzoni formlen til patienter der sandsynligvis vil kræve en individuelt tilpasset dosis, eksempelvis patienter med anoreksi, kakeksi, svær overvægt, graviditet eller anæmi forårsaget af blødning. Administration: Monofer bør kun administreres, når et personale, der har erfaring med at vurdere og håndtere anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart tilgængelige i et miljø, hvor der er adgang til komplet genoplivningsudstyr, herunder lægemidler til genoplivning (adrenalin, antihistaminer og/eller kortikosteroider). Patienten skal observeres i mindst 30 minutter efter hver Monofer injektion. Monofer kan indgives uopløst eller opløst i 0,9% natriumkloridopløsning. Hver IV jernadministration er forbundet med risikoen for en overfølsomhedsreaktion. For at minimere risikoen bør antallet af enkelte IV jernadministrationer holdes på et minimum. Doser op til 1000 mg jern indgives over en periode på mindst 15 min – og doser over 1000 mg indgives over en periode på mindst 30 min. Monofer bør ikke anvendes til personer under 18 år. Kontraindikationer: Kendt alvorlig overfølsomhed over for andre parenterale jernpræparater. Anæmi, der ikke skyldes jernmangel. For højt jernniveau eller dårlig udnyttelse af jern. Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for Monofer eller øvrige indholdsstoffer. Dekompenseret leversygdom. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Parenteralt administrerede jernpræparater kan forårsage overfølsomhedsreaktioner, herunder alvorlige og potentielt dødelige anafylaktiske reaktioner. Der er også rapporteret overfølsomhedsreaktioner efter tidligere uproblematiske doser af parenterale jernkomplekser. Der har været rapporter om overfølsomhedsreaktioner, som progredierede til Kounis syndrom. Risikoen er øget for patienter med kendte allergier, herunder lægemiddelallergier, hos patienter, der lider af svær astma, eksem eller anden atopisk allergi, og for patienter med andre immunologiske eller inflammatoriske lidelser. Hvis der opstår overfølsomhedsreaktioner eller tegn på intolerans, skal behandlinges stoppes øjeblikkeligt. Hos patienter med kompenseret leverdysfunktion må parenteral jern kun indgives efter en grundig risk/benefit vurdering. Indgivelse af jern skal undgås hos patienter med dysfunktionel lever, hvor jernoverload er en fremskyndende faktor. Nøje monitorering af jernstatus anbefales for at undgå jernoverload. Bør bruges med forsigtighed til patienter med akut eller kronisk infektion. Monofer bør ikke anvendes til patienter, der har bakteriæmi. Hypotension kan opstå, hvis IV injektionen gives for hurtigt. Der skal udvises forsigtighed for at undgå paravenøs lækage ved indgivelse af Monofer. Interaktioner: Monofer bør ikke gives samtidigt med orale jernpræparater, da absorptionen af oralt jern kan reduceres. Kan medføre falske, forhøjede værdier af serum bilirubin og falske, lave værdier af serum kalcium. Graviditet: Der er kun begrænsede data fra brugen af Monofer hos gravide kvinder fra en undersøgelse med 100 eksponerede gravide kvinder. Det er derfor nødvendigt omhyggeligt at vurdere fordele og ulemper inden brug under graviditet. I sjældne tilfælde er der hos gravide kvinder med overfølsomhedsreaktioner observeret føtal bradykardi. Amning: kan anvendes. Bivirkninger: Almindelige (≥1/100 til <1/10): Kvalme, reaktioner på injektionsstedet. Ikke almindelige (≥1/1000 til <1/100): Overfølsomhed inkl. alvorlige reaktioner, hovedpine, paræstesi, dysgeusi, sløret syn, bevidsthedstab, svimmelhed, træthed, takykardi, hypotension, hypertension, brystsmerter, åndenød, bronkospasmer, abdominale smerter, opkastning, dyspepsi, forstoppelse, diarré, kløe, nældefeber, udslæt, rødme, øget svedafsondring, dermatitis, hypofosfatæmi, rygsmerter, myalgi, artralgi, muskelkramper, pyreksi, kulderystelser/rysten, infektion, lokal flebitisk reaktion, forhøjede leverenzymer. Sjældne (≥1/10000 til <1/1000): anafylaktiske reaktioner, dysfoni, tremor, ændret mental status, arytmi, angioødem, influenza lignende symptomer. Dato for SPC: 2022-11-11. Udleveringsgruppe: B. ATC: B03AC. Pakningsstørrelser: 5×1 ml, 5×5 ml, 2×10 ml. Dagsaktuel pris kan findes på www.medicinpriser.dk. Det fulde produktresumé kan læses på www.produktresume.dk Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, DK-4300 Holbæk.

Kontakt os:

E-mail: info@pharmacosmos.com 
Tlf.-nr.: +45 5948 5959
Hjemmeside: www.pharmacosmos.com/nordic

Pharmacosmos

Please identify if you are a:

;